شبکه‌‌سازی تخصصی
شبکه‌‌سازی تخصصی

در شتابدهنده شاولد با چیدمان خاص میزها و ایجاد فاصله مناسب سعی داریم که جریان اطلاعاتی و ارتباطی میان افراد را حفظ نموده و گسترش دهیم تا تناسب کافی بین تفکر جمعی و خلوت فردی فراهم باشد. همچنین استارتاپی که در فضای کار اشتراکی حضور دارد توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد. در این فضا بصورت مرتب با اعضای تیم‌‌ها در ارتباط مستقیم هستیم و پیرامون روند توسعه کسب و کارشان و مشکلات پیش‌‌رو با آنها گفتگو می‌‌کنیم و در نتیجه شناخت مناسبی از تیم پیدا خواهیم کرد. بنابراین با توجه به عملکرد استارتاپ و کیفیت اعضای تیم می‌‌توانیم این فرصت را ایجاد کنیم که از یک سو متخصصانی که به شتابدهنده شاولد مراجعه می‌‌کنند را بدانها معرفی نمائیم و از سوی دیگر، فرصت‌‌های بازار و سرمایه‌‌گذاری موردی متناسب را به آنها معرفی نمائیم.

دورهمی‌‌های منظمی که در برنامه شتابدهنده شاولد است، ظرفیت جدیدی را ایجاد می‌‌کند که فواید زیادی از مشارکت و گفتگوی افراد درون و بیرون از مجموعه در فضای کار اشتراکی به همراه می‌‌آورد. این ظرفیت در شتابدهنده شاولد با ایجاد ارتباطات تازه، گفتگو درباره مباحث مختلف و انتقال تجربه میان افراد بدست می‌‌آید. پس ما معتقدیم که فضای هم‌‌افزا سبب تسهیل کارها و رفع سریع مشکلاتی می‌‌شود که ممکن است هر فرد یا تیم در مسیر خلق و رشد کسب و کار خود با آن مواجه شود.

جذب سرمایه

جذب سرمایه

مشاوره و منتورینگ

مشاوره و منتورینگ

شبکه‌‌سازی تخصصی

شبکه‌‌سازی تخصصی

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی

خدمات فن بازار

خدمات فن بازار

آموزش مهارت

آموزش مهارت

آموزش شرکتداری

آموزش شرکتداری