کاریابی بیجاب

زمینه فعالیت

معرفی نیازها و توانمندیهای دوگانه کارفرما-کارجو

وبسایت

https://bejob.ir

وضعیت

فعال

محفلی برای معرفی نیازها و توانمندیهای دوگانه کارفرما-کارجو…

کاریابی بیجاب متولد شده است تا کارجویان متقاضی کار و کارفرمایان دارای فرصت های شغلی را به هم معرفی کند. نیازمندیها، توانمندیها، مهارتها، قابلیتها و فرصت های همکاری طرفینی.

شاید از این رهگذر، جوان بیکاری صاحب شغل شود و خانواده ای از این طریق بتوانند به روزی مقدر خود برسند…

کاریابی بیجاب

کاریابی بیجاب