در صورتی که مایلید به عنوان مدرس دوره‌‌های آموزشی مدیریتی، فن‌‌افزائی یا دوره‌‌های با سرفصل اختصاصی، به شتابدهنده شاولد ملحق شوید، فرم درخواست تدریس زیر را تکمیل نمائید.